СЛОНІМ­СКІЯ ЛЁГКААТЛЕТЫ АТ­РЫ­МА­Ю­ЦЬ ІМЯННЫЯ СТЫПЕНДЫІ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - На­тал­ля ІВАНОВА

Гэта май­ст­ры спор­ту між­на­род­на­га кла­са Дар’я Бал­ку­нец і Але­на Кр­эчык, а так­са­ма май­ст­ры спор­ту Па­вел Мя­леш­ка і Аляк­сей Нічы­пар.

Мат­э­ры­яль­ная пад­т­рым­ка ад 3 да 14 мі­льё­наў руб­лёў пер­спек­ты­ў­ным спар­тоў­цам буд­зе вы­пла­ч­вац­ца да кан­ца го­да. Уся­го сты­пен­дыя прызна­ча­на 46 спар­тоў­цам Гро­дзен­шчы­ны.

Імян­ны­мі сты­пен­ды­я­та­мі сталі ча­цвё­ра слонім­цаў, якія па­ка­за­лі вы­со­кія вы­нікі на між­на­род­ных і рэс­пуб­лі­кан­скіх спа­бор­ніцтвах па лёг­кай ат­ле­ты­цы. Штур­халь­нік яд­ра Аляк­сей Нічы­пар

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.