ЭКСТРЫМ ПА-МАСТОЎСКУ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Ся­род бе­ла­га дня на вулі­цы 30 га­доў УЛКСМ у Мастах да су­пра­цоўніка ДАІ звяр­ну­ла­ся пе­ра­пуд­жа­ная жан­чы­на.

Яна­рас­па­вя­ла,штоі­шлаз­ма­лень­кай­п­ля­мен­ні­цай па вулі­цы, а ма­ла­ды муж­чы­на, што пра­язд­жаў мі­ма на ве­ласі­пед­зе, неча­ка­на спы­ніў­ся, зняў шор­ты, па­ка­заў свой пе­ніс і зра­біў непры­стой­ную пра­па­но­ву.

Ша­ка­ва­ная жан­чы­на ўз­ня­ла ля­мант, пас­ля ча­го тут­эй­шы экс­гібі­цы­яніст паспеш­на з’ехаў.

Ін­спек­тар ДАІ стар­шы лейт­энант Віталь Пляс­кач ад­шу­каў экс­тр­э­ма­ла па апі­сан­ні ў ра­ёне прас­пек­ту Мі­ру і над­зеў на яго кай­дан­кі.

За­раз суд буд­зе тлу­ма­чы­ць нід­зе не пра­цу­ю­ча­му 25-га­до­ва­му экс­гібі­цы­яністу, дзе і ка­му та­кія штукі мож­на па­каз­ва­ць ды коль­кі за та­кія вы­хад­кі пра­ду­г­ле­джа­на за­ко­нам.

Су­пра­ць яго ўз­буд­жа­на кры­мі­наль­ная спра­ва па­вод­ле ар­ты­ку­лу “Хулі­ган­ства”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.