СУМНАЯ СТАТЫСТЫКА

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Згод­на з над­ру­ка­ва­ным да­кла­дам ААН аб развіц­ці ча­ла­ве­ча­га вы­мя­р­эн­ня, Бе­ла­русь па са­ма­губ­ствах ся­род муж­чын зна­ход­зіц­ца на тр­эцім мес­цы пас­ля Літ­вы і Расіі.

Прыклад­на 49 бе­ла­ру­саў са 100 ты­сяч што­год паз­баў­ля­ю­ць ся­бе жыц­ця. У Літве і Расіі гэты па­каз­чык скла­дае 61 і 54 са­ма­губ­цы на 100 ты­сяч муж­чын­ска­га на­сель­ніцтва ад­па­вед­на. І як до­каз та­му, дня­мі паз­бавіў ся­бе жыц­ця 50-га­до­вы жы­хар вё­скі Дуб­на, спе­цы­я­ліст мяс­цо­вай сель­скай гас­па­дар­кі.

Што­да­жан­чын,то,згод­на­здад­зе­ны­міААН,толь­кі 9 бе­ла­ру­сак са 100 ты­сяч до­бра­ахвот­на паз­баў­ля­ю­ць ся­бе­жыц­ця.НаМастоўш­чы­не­па­доб­на­е­не­на­зіра­ла­ся апош­нія пя­ць га­доў.

Сум­нае лі­дар­ства зай­мае Паўд­нё­вая Кар­эя — 22 жан­чы­ны на 100 ты­сяч.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.