ПАД­ЧАС ПРА­ЦЫ ЛЕТНІКУ

Gazeta Slonimskaya - - У ВОЛЬНУЮ ХВІЛІНУ - Ге­надзь АЛЬБЯРЦІНСКІ

Лет­нік быў ар­гані­за­ва­ны Альян­сам “Гра­мад­зян­ская Га­рад­зен­шчы­на” дзе­ля аб­ме­ну до­све­дам, ствар­эн­ня іна­ва­цый­ных ід­эяў і інтэ­гра­цыі прад­стаўнікоў гра­мад­скіх ар­гані­за­цый і іні­цы­я­ты­ваў Гро­дзен­скай воб­лас­ці. Яш­чэ ад­ной мэтай летніку бы­ло зна­ём­ства і інтэ­гра­цыя з прад­стаўні­ка­мі бе­ла­рус­кай на­цы­я­наль­най мен­шас­ці ў Польш­чы. Бе­ла­рус­ка-поль- скае па­меж­жа, у якое ўва­х­од­зя­ць Га­рад­зен­шчы­на і Пад­ля­ш­ша, му­ся­ць разві­вац­ца і па­шы­ра­ць су­сед­скія кан­так­ты па­між роз­ны­мі група­мі поль­ска­га і бе­ла­рус­ка­га неза­леж­на­га гра­мад­ства.

Як ска­заў ад­зін са слонім­скіх удзель­нікаў няд­зель­на­га летніку, но­выя кан­так­ты, лек­цыі і інтэ­гра­цый­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы за­клалі ба­зу для да­лей­ша­га су­пра­цоўніцтва, у тым ліку і ў нефар­маль­най аб­ста­ноў­цы.

Пад­час пра­цы летніку пе­рад гас­ця­мі вы­сту­пілі вя­до­мыя гра­мад­скія дзе­ячы, гісто­ры­кі, жур­налі­сты і лі­да­ры бел аруск а й на ц ыя на л ьна й мен­шас­ці ў Польш­чы і Бе­ла­русі. Док­тар гіста­рыч­ных навук, аўтар некаль­кіх кні­жак па гісто­рыі Бе­ла­русі Алесь Ла- ты­шо­нак рас­па­вёў пра гісто­рыю бе­ла­ру­саў Пад­ля­ш­ша і сваю кан­ц­эп­цыю гісто­рыі Бе­ла­русі. Стар­шы­ня Са­ю­за бе­ла­ру­саў у Польш­чы, за­сна­валь­нік і кіраўнік Бе­ла­рус­ка­га Ра­дыё Ра­цы я Яў ген Ва­па пра­чы­таў лек­цыю на тэму “Б е л арус к а-по л ь с к ае п амеж­жа”. Ад­зін з бе­ла­рус­кіх мо л а д з е в ы х л і д ар аў Б е - ла­сточ­чы­ны, Та­маш Сулі­ма, рас­па­вёў пра пра­цу гра­мад­скіх і куль­тур­ных бе­ла­рус­кіх ар­гані­за­цый Бе­ла­сточ­чы­ны, а Яраслаў Іва­нюк пр­э­зен­та­ваў бе­ла­рус­кую інт­эр­нэт-біб­ліят­эку “Ка­муні­кат”. Так­са­ма ад­бы­ў­ся шэраг лек­цый і да­кла­даў на ін­шыя ак­ту­аль­ныя для б е л арус к а - по л ь с к а г а п а - меж­жа тэмы.

Гра­мад­скія ак­ты­ві­сты Слонімшчы­ны ўзя­лі ўд­зел у мі­жрэ­гія­наль­ным інтэ­гра­цый­ным летніку “За Еўра­пей­скую інтэ­гра­цыю Бе­ла­русі”, які пра­ход­зіў на поль­ска-бе­ла­рус­кім па­ме­ж­жы на бе­ра­зе ва­дас­хо­віш­ча Се­мя­ноўка па поль­скім ба­ку мя­жы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.