У ТЭМУ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - Міко­ла КАНАНОВІЧ

Кож­ны год 25 са­кавіка — дзень аб­вяш­ч­эн­ня неза­леж­на­сці Бе­ла­рус­кай На­род­най Рэс­пуб­лікі — свят­ку­ец­ца част­кай бе­ла­ру­саў як Дзень Волі. Вы­к­раслі­ць з па­мя­ці бе­ла­ру­саў гэтую пад­зею ніяк нель­га, бо яна ас­но­ватвор­ная для ўсяе на­цыі.

Тым ча­сам у Гродне ўла­ды ад­мо­вілі прад­стаўні­кам мяс­цо­вай ар­гані­за­цыі БНФ у пра­вяд­зен­ні пі­ке­та 22 са­кавіка ў Ка­лож­скім пар­ку і 25 са­кавіка — у пар­ку Жы­лі­бе­ра.

—Па­да­ю­чы за­яўку на пра­вяд­зенне пі­ке­та 25 са­кавіка ў цэн­тры го­ра­да, у пар­ку Жы­лі­бе­ра, дзе ме­ра­пры­ем­ства па­вод­ле за­ка­на­даўства даз­во­ле­на пра­вод­зі­ць толь­кі з удзел а м ор г а н аў ул а д ы, м ы спе­цы­яль­на за­прасілі іх су­поль­на з на­мі ад­зна­чы­ць Дзень Волі, але без­вы­ні­ко­ва. Ула­дам усё гэта не патр­эб­на на­ват у год вы­ба­раў, — цы­туе кіраўніка гро­дзен­скай ар­гані­за­цыі БНФ Вад­зі­ма Са­ран­чу­ко­ва “Ра­дыё Сва­бо­да”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.