ЗДЫ­МАК З 1953 ГО­ДА

Gazeta Slonimskaya - - У ВОЛЬНУЮ ХВІЛІНУ - Яў­генія КАРНАЦЭВІЧ Фо­та з ся­мей­на­га ар­хі­ва

У верх­нім рад­зе дру­гі спра­ва — Аляк­сандр Зай­цаў. Ён на­рад­зіў­ся і жыў у вёс­цы Грын­кі на Слонімшчыне. За­раз ён жы­ве ў Ві­цеб­скай воб­лас­ці, мае дваіх дзя­цей, шас­цярых уну­каў і дваіх праў­ну­каў. Ця­пер яму ужо 75 га­доў.

Маг­чы­ма, нех­та пазнае ся­бе на гэтым здым­ку і ўс­пом­ні­ць бы­лыя га­ды.

На гэтым фо­та­здым­ку мы ба­чым студ­эн­таў Слонім­ска­га ра­мес­ніц­ка­га вучы­ліш­ча. Зды­мак зроб­ле­ны ў 1953 год­зе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.