Ча­рад­зей­ны знак

Gazeta Slonimskaya - - ПРАМЕНЬЧЫК - Аляк­сей ЯКІМОВІЧ 1 ап­ре­ля. Фи­зио­но­мия. У бе­ло­го. В Ин­дию. Ана­ста­сия Тро­фим­чик — 4 бал­ла Вик­то­рия Ко­роль — 5 бал­лов Ни­ко­лай Ра­ке­вич — 4 бал­ла Врач.

Ішлі­па­да­ро­зе­за­яцШа­ра­чо­кі­мат­э­ма­тыч­ны знак Мі­нус. Рап­там вы­бег­ла з-за го­рач­кі ліч­ба 55. Спы­ніла­ся ка­ля Ша­рач­ка і Мі­ну­са, цяж­ка за­ды­ха­ла.

— Што зда­ры­ла­ся, ша­ноў­ная? — па­ці­кавіў­ся Ша­ра­чок.

— Мяне Воўк да­га­няе! Да­па­ма­жы­це! — уск­лік­ну­ла ліч­ба 55.

— На­п­эў­на, сва­волі­ла, моц­на па­кры­ўд­зі­ла Воўка,— вы­ка­заў зда­гад­ку Ша­ра­чок. Ён ве­даў, што па­мяр­коў­ны Воўк без дай пры­чы­ны не стане ча­п­ляц­ца.

— Па­дц­коў­ва­ла­ся з ім. Як са­ба­ка, бра­ха­ла на яго. Да­па­ма­жы­це, калілас­ка,сха­вай­це­ку­ды-небудзь!

— Тут по­ле. Усё ва­кол ві­да­ць як на да­лоні. Не ве­даю, ку­ды сха­ва­ць ця­бе, — раз­вёў ла­па­мі за­яц.

— Я да­па­ма­гу, у нуль ім­г­нен­на пе­рат­ва­ру, калі па­жа­да­еш, — аз­ваў­ся Мі­нус.

— На­за­ў­сё­ды ў нуль пе­рат­во­рыш? — жах­ну­ла­ся ліч­ба 55. Яна вель­мі га­на­ры­ла­ся са­бою і не ха­це­ла ста­навіц­ца ін­шаю ліч­баю.

—Не­на­доў­га.Пя­ць­хвілін­ну­лём па­буд­зеш. — Пе­рат­во­рыш, не жар­ту­еш? — Я не пры­вык жар­та­ва­ць. Я ча­рад­зей­ны знак.

—Пе­рат­ва­рай,ча­рад­зей­нызнак, — па­гад­зіла­ся ліч­ба 55.

— Хвілінач­ку! — як ву­чань на ўро­ку, пад­няў ла­пу Ша­ра­чок. — Спа­чат­ку па­а­бя­цай, што больш не буд­зеш сва­волі­ць. — Не бу­ду! Даю сло­ва! — Ве­рым, — ска­заў Мі­нус і стаў па­між дзвю­ма пя­цёр­ка­мі, з якіх скла­да­ла­ся ліч­ба 55.

Ім­г­нен­на ў нуль яна пе­рат­ва­ры­ла­ся.

Тут як тут Воўк. Вы­ска­чыў з-за го­рач­кі.

— Ка­ля вас не пра­бя­га­ла ліч­ба 55? — за­пы­таў­ся ў сяброў.

— Не пра­бя­га­ла. Мы тут з ну­лём гу­ля­ем,све­жым­па­вет­рам­ды­ха­ем, — пра­мо­віў Мі­нус.

— Не знойдзеш яе тут, не шу­кай, — за­пэўніў Воўка Ша­ра­чок.

Што за­ста­ва­ла­ся рабіць Воўку? Па­вяр­нуў­ся ён і на­зад па­ля­цеў.

— Оп-ля! — быц­цам фо­кус­нік, уск­лік­нуў Мі­нус і стаў на сваё ра­ней­шае мес­ца, по­бач з зай­цам.

А сва­воль­ні­ца зноў ста­ла са­ма са­бой: ліч­бай 55.

— Ну, як? Добра бы­ць ну­лём? — па­ці­кавіў­ся ў яе Ша­ра­чок.

— Не вель­мі, — ад­ка­за­ла ліч­ба 55.

2. В на­ро­де го­во­рят: мед­ведь хоть и в шу­бе, но бо­сой. А у ка­ко­го мед­ве­дя рас­тет гу­стая шерсть на по­дош­вах лап? —

3. Со­глас­но сло­ва­рю В.И. Да­ля, про­хин­дей — это мо­шен­ник, ко­то­рый лжет, что по­бы­вал в этой стране и по­стиг в ней раз­ные тай­ны. В ка­кую стра­ну ез­дил про­хин­дей? —

4. В блю­да древ­ней ки­тай­ской кух­ни вхо­ди­ло мно­го раз­лич­ных трав, по­то­му как древ­ние ки­тай­цы счи­та­ли, что еда долж­на быть не толь­ко вкус­ной, но и по­лез­ной. В свя­зи с этим по­вар в Ки­тае неред­ко имел дру­гую про­фес­сию. Как? —

5. По этой ча­сти че­ло­ве­че­ско­го те­ла — пря­мо с пер­во­го взгля­да — мож­но опре­де­лить ис­тин­ную при­ро­ду че­ло­ве­ка. Ведь эта часть те­ла так и пе­ре­во­дит­ся с гре­че­ско­го язы­ка — «зна­ние при­ро­ды». На­зо­ви­те это всем из­вест­ное сло­во из 10 букв. —

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.