Спя­вай, ду­ша, іг­рай, гар­монік!

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГО­МЕЛЬ. Учо­ра ў До­ме праф­са­ю­заў за­вяр­шы­ў­ся 6-ы аб­лас­ны між­галі­но­вы фе­сты­валь ма­стац­кай ама­тар­скай твор­час­ці. У ім бралі ўд­зел прад­стаўнікі 17 аб­ка­маў і 6 пярвіч­ных праф­са­юз­ных ар­гані­за­цый буй­ных ка­лек­ты­ваў. Тры дні на га­лоў­най праф­са­юзнай сц­эне прад­стаўнікі са­мых роз­ных галін і ра­ё­наў воб­лас­ці спа­бор­ні­чалі па 10 на­мі­на­цы­ях: спя­валі, тан­ца­валі, дэ­ман­стра­валі ак­цёр­скія здоль­на­сці. Жу­ры пад стар­шын­ствам за­слу­жа­най ар­тыст­кі Бе­ла­русі, лаўр­эа­та пр­эміі Пр­эзід­эн­та краі­ны “За ду­хоў­нае адра­дж­энне” Галі­ны Паў­ля­нок у блі­ж­эй­шыя дні вы­зна­чыц­ца з пе­ра­мож­ца­мі, якіх змо­жам па­ба­чы­ць на га­ла-кан­ц­эр­це.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.