Дач­нік, ад­кінь рыд­лёўку

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГО­МЕЛЬ. Ра­зам з ін­шы­мі ві­да­мі тэхнікі на ма­то­ра­ра­монт­ным за­вод­зе асво­е­на і вы­твор­час­ць мо­та­куль­ты­ва­та­раў. Вы­пуш­ча­на і рэалі­за­ва­на ўжо 400 ад­зі­нак. Ас­ноў­ныя спа­жы­ў­цы — дач­нікі і гас­па­да­ры ся­лян­скіх па­двор’яў. Мно­гія вы­пра­ба­валі но­вую тэхніку ў ра­бо­це. У цэ­лым да­ю­ць доб­рую ад­зна­ку і вы­каз­ва­ю­ць па­жа­дан­ні па да­лей­ша­му яе ўдас­ка­наль­ван­ню. Як па­ве­да­міў ды­р­эк­тар за­во­да Міка­лай Ер­ма­коў, па­жа­дан­ні бу­ду­ць аба­вяз­ко­ва ўлі­ча­ны. Да вес­на­вой па­сяў­ной кам­паніі 2013 го­да пла­ну­ец­ца вы­пус­ці­ць больш ты­сячы мо­та­куль­ты­ва­та­раў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.