Ад­зна­чыў рэс­пуб­лі­кан­скі праф­са­юз

Gomelskaya Pravda - - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП” -

Пра­ца­ўнікі ра­ё­на пас­пя­хо­ва вы­кон­ва­ю­ць вы­твор­ча-эка­на­міч­ныя па­каз­чы­кі па мно­гіх пазі­цы­ях. Асаб­лі­ва прык­мет­ныя вы­нікі ра­бо­ты ў аг­рар­ным сек­та­ры. За­бяс­пе­ча­на вы­со­кая ўра­джай­на­сць і ва­ла­вы збор сель­ска­га­спа­дар­чых куль­тур. Пры­бавілі ў ра­бо­це і жы­вё­ла­во­ды. Ста­ноў­ча вы­ра­ша­юц­ца са­цы­яль­ныя пы­тан­ні, пра­ця­г­ва­ец­ца бу­даўніцтва жыл­ля ў сель­гас­прад­пры­ем­ствах. Ня­даў­на за аса­бі­сты ўклад у ствар­энне спры­яль­ных умоў пра­цы для ра­бот­нікаў аг­рар­на­га сек­та­ра і парт­нёр­ства ў праф­са­юз­ным ру­ху стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма Аляк­сандр Гры­гар­эн­ка ўзнагароджаны Ганаровай граматай Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­нікаў АПК.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.