Роў­ных ім не бы­ло

Gomelskaya Pravda - - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП” - С. ДАРОЖНЫ

Плён­на па­пра­ца­валі ў час убор­кі хле­ба на кам­байне КЗС-К вы­твор­час­ці “Гом­сель­ма­ша” леп­шыя кам­бай­не­ры СВК “Кры­ўск” Ан­др­эй Дуд­кін і Дзяніс Зі­но­вен­ка. Як па­ве­да­міў стар­шы­ня ка­апе­ра­ты­ва Аляк­сандр Па­да­лячын, па на­ма­ло­тах роў­ных ім не бы­ло не толь­кі ў гас­па­дар­цы, але і ў ра­ёне. Яны на­ма­ла­цілі 1249 тон збож­жа. Пе­ра­даві­кам жні­ва на ра­ён­ных да­жын­ках уру­ча­ны га­на­ро­выя ды­п­ло­мы рай­вы­кан­ка­ма і гра­шо­выя пр­эміі. І на ін­шых ра­бо­тах гэтыя ме­хані­за­та­ры па­каз­ва­ю­ць прыкла­ды пра­цы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.