Ды­п­лом — са­бе, а пр­эмію — дзе­цям

Gomelskaya Pravda - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Хле­ба­ро­бы эк­с­ба­зы “Ува­равічы” пе­ралічы­лі 4 мі­льё­ны руб­лёў Ува­равіц­кай дзі­ця­чай шко­ле ма­стацтваў. Аб гэтым па­ве­да­міў ды­р­эк­тар эк­с­ба­зы Сяр­гей Шаў­чук. “Гро­шы бы­лі пе­ралі­ча­ны па ўз­гад­нен­ню з пра­цоў­ным ка­лек­ты­вам”, — пад­кр­эс­ліў ён. Ме­навіта та­кую сум­му “Ува­равічы” ат­ры­малі ў якас­ці гра­шо­вай пр­эміі ў да­д­а­так да ды­п­ло­ма за дру­гое мес­ца ў ра­ёне па ва­ла­во­му на­ма­ло­ту хле­ба.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.