Він­ша­ванне вер­ні­кам Пін­с­кай ды­я­ц­эзіі і люд­зям доб­рай волі на свята На­ра­дж­эн­ня Па­на i Но­вы 2013 год

Gomelskaya Pravda - - ПРАЗДНИК -

“Бо­жае на­ра­дж­энне — свята для тых, хто па­ве­рыў у спаў­ненне бо­жых абя­цан­няў пра месію. Гас­подзь адо­рвае лас­кай ве­ры та­ды, калі ча­ла­век ад­кры­вае для яго сваё сэр­ца і пра­ця­г­вае да яго свае да­лоні пад­час маліт­вы. Бог на­ра­джа­ец­ца там, дзе ча­ла­век шу­кае яго.

З на­го­ды свята На­ра­дж­эн­ня Па­на i на­ды­ход­зя­ча­га Но­ва­га 2013 го­да пры­мі­це, дарагія бра­ты і сёст­ры, шчы­рыя па­жа­дан­ні: моц­най ве­ры, няз­лом­най над­зеі i брац­кай лю­бо­ві. Ад сэр­ца ўсіх бла­га­слаў­ляю”. + Ан­тоні ДЗЯМ’ЯН­КА,

біскуп Пін­скі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.