За млён ва­зь­му­ся, за­вур­ко­чу­ць жор­ны…

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЧАСЦЬ ЗЕМЛЯКОУ -

Ні­на Шк­ля­ра­ва (на здым­ку), вя­до­мая па­эт­э­са, аўтар­ка кніг “Мая вёс­ка”, “Міг і веч­на­сць”, “Дзіч­ка”, “Абе­руч”, “Спо­ло­хи до­ждя”, “Акані­цы”, “Бе­ла­рус­кі ал­фавіт у кра­свор­дах і за­гад­ках” і са­аўтар мно­гіх ка­лек­ты­ў­ных збор­нікаў ад­зна­чы­ла юбілей.

Яе вер­шы — філі­гран­ная работа. Ка­рун­ка­вую вязь пісь­ма, на­род­ную мо­ву шкля­раўскіх вер­шаў не зблы­та­еш ні з чы­і­мі ін­шы­мі.

Ні­на Шк­ля­ра­ва пе­рак­ла­ла на бе­ла­рус­кую “Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве” і па­эму Міка­лая Мель­ні­ка­ва “Рус­ский крест”, ста­ла лаўр­эа­там рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су “Леп­шы твор 2010 го­да” ў на­мі­на­цыі пе­рак­лад. Ад­зна­ча­на шэра­гам аб­лас­ных і рэс­пуб­лі­кан­скіх пр­эмій, ар­хіер­эй­с­кай граматай Бе­ла­рус­кай пра­васлаў­най царк­вы і мно­гі­мі ін­шы­мі.

Мы шчы­ра віншуем Ні­ну Нічы­па­раў­ну з юбіле­ем і з вы­хадам но­вай кні­гі “Млён”, якая, не­сум­нен­на, важ­ная пад­зея ў твор­чым жыц­ці не толь­кі са­мой аўтар­кі, але і аб­лас­но­га аддзя­лен­ня пісь­мен­ніц­кай ар­гані­за­цыі рэс­пуб­лікі. А яш­чэ з узна­га­ро­да­мі да юбілею — ды­п­ло­мам Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі і Ганаровай граматай Го­мель­ска­га гарвыканкама.

Жа­да­ем юбі­ляр­цы і на­да­лей чэр­па­ць на­тх­ненне на ба­ць­коўс­кай зям­лі, шчы­ра ру­піц­ца, каб яе твор­чыя па­раст­кі — вы­ха­ван­цы Шко­лы ма­ла­дых літа­ра­та­раў — на­біралі­ся мо­цы і як ма­га час­цей ра­да­валі са­кавіты­мі пла­да­мі сва­ёй твор­час­ці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.