Фер­мер­ская буль­ба добра ро­дзі­ць

Gomelskaya Pravda - - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП” -

Неад­на­ра­зо­ва на рэс­пуб­лі­кан­скіх, аб­лас­ных і ра­ён­ных да­жын­ках дастой­на ац­э­нь­ва­ла­ся фер­мер­ская гас­па­дар­ка Фё­да­ра Кі­ся­леўска­га, дзе вы­со­кая культура зем­ля­роб­ства. Як ад­зна­чыў стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма Аляк­сандр Гры­гар­эн­ка, па­ва­га за­слу­жа­ная. Ле­тась у Кі­ся­леўска­га лепш за ўсё ў раёне ўрад­зілі буль­ба і морк­ва. Сам фер­мер лічы­ць, што па­ч­а­так вы­со­кай ура­джай­на­сці — хут­кае і якас­нае пра­вяд­зенне сяў­бы. І сё­ле­та яна пра­ход­зі­ць на вы­со­кім аграт­эхніч­ным уз­роўні. На мі­ну­лым тыд­ні пры­сту­пілі да па­сад­кі буль­бы, якая зой­ме 300 гек­та­раў. Па­чалі се­я­ць морк­ву і ку­ку­ру­зу. Пла­ну­ю­ць у пер­шай па­ло­ве мая поў­на­сцю па­се­я­ць усе куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.