Ма­ла­ко пай­шло ў рост

Gomelskaya Pravda - - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП” - Сця­пан БАЛОТКІН

Прык­мет­ны рост па­каз­чы­каў у ма­лоч­най жы­вё­ла­га­доўлі ра­ё­на. Ле­тась ва­ла­вая вы­твор­час­ць ма­ла­ка ў па­раў­нан­ні з 2011 го­дам па­вя­лічы­ла­ся больш чым на 20%, а сяр­эд­ні на­дой ад ка­ро­вы ўз­рос на 811 кілагра­маў і склаў 4426 кілагра­маў. Сё­ле­та пла­ну­ю­ць да­вес­ці яго да 4650 кілагра­маў. За пер­шы квар­тал пра­дук­ты­ў­на­сць дой­на­га стат­ка па­вя­лічы­ла­ся ў сяр­эд­нім ад ка­ро­вы больш чым на паў­сот­ню кілагра­маў ма­ла­ка. Але най­боль­шы рост паві­нен бы­ць з пе­ра­во­дам жы­вё­лы на тан­ныя зя­лё­ныя кар­мы. У гэты пе­ры­яд пла­ну­ец­ца ат­ры­ма­ць 60% га­да­вой вы­твор­час­ці пра­дук­цыі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.