Навін­кі гідраўлікі для “Ам­ка­до­ра”

Gomelskaya Pravda - - ТЕНДЕНЦИИ -

Го­мель­скае та­ва­ры­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­на­сцю “Хор­да-Гідраўліка” — ад­зі­ны ў рэс­пуб­лі­цы вы­твор­ца шы­ро­кай га­мы ак­сіаль­на­парш­не­вых пом­паў і гідра­ма­то­раў для ма­біль­най тэхнікі. Вы­раб іх пас­та­ян­на па­вя­ліч­ва­ец­ца і ўдас­ка­наль­ва­ец­ца, па­шы­ра­ец­ца асар­ты­мент. Вось і ня­даў­на асво­ен вы­пуск но­вых ві­даў гідраўліч­ных транс­місій у збо­ры. Пер­шая пар­тыя ў кан­цы кра­савіка бы­ла ад­гру­жа­на ў Мінск прад­пры­ем­ству “Ам­ка­дор”. Як рас­ка­заў ды­р­эк­тар фір­мы канды­дат тэхніч­ных навук Яў­ген Ба­ры­саў, новая пра­дук­цыя пас­таў­ля­ец­ца і ін­шым ай­чын­ным спа­жы­ў­цам, у блі­ж­эй­шы час пла­ну­ец­ца ад­груз­ка яе на экс­парт. Але “Ам­ка­дор” даўні парт­нёр. Гэта прад­пры­ем­ства пас­та­ян­на на­рош­ч­вае аб’ёмы вы­твор­час­ці, а та­му па­вы­ша­юц­ца патр­э­бы ў го­мель­скіх вы­ра­бах. Сё­ле­та “Гідраўліка-Хор­да” пла­нуе ад­праві­ць у Мінск 60% ад аб’ёму рэалі­за­цыі ўсёй пра­дук­цыі. Па­вя­лічыц­ца ад­груз­ка гідраўліч­ных вы­ра­баў для ін­шых прад­пры­ем­стваў рэс­пуб­лікі па ім­пар­та­за­мяш­ч­эн­ні. За­раз у стане рас­пра­цоўкі яш­чэ некаль­кі су­час­ных но­вых ві­даў гідраўлікі.

С. ДАРОЖНЫ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.