Пра­мым хо­дам на Ва­ро­неж

Gomelskaya Pravda - - ТЕНДЕНЦИИ -

Гэты­мі дня­мі чар­го­вая пар­тыя пра­дук­цыі ў коль­кас­ці 20 тон з Бу­да-Ка­ша­лёўска­га філія­ла Ра­га­чоўска­га МКК ад­гру­жа­на ў расій­скі го­рад Ва­ро­неж. Па сло­вах ды­р­эк­та­ра прад­пры­ем­ства Вя­ча­сла­ва Кір­эе­ва, толь­кі на пра­ця­гу кра­савіка ва­ро­неж­цам пас­таў­ле­на звыш ста тон цвёр­дых сы­роў. Ад­гру­жа­юц­ца яны і ў Мас­к­ву. У агуль­ным аб’ёме рэалі­за­цыі экс­парт пе­ра­вы­шае ўжо 70%. З улі­кам патра­ба­ван­няў спа­жы­ў­цоў пас­та­ян­на рас­це і вы­твор­час­ць пра­дук­цыі. За пер­шы квар­тал сы­роў вы­пуш­ча­на знач­на больш, чым за ад­па­вед­ны пе­ры­яд ле­тась. Пас­та­ян­на па­шы­ра­ец­ца асар­ты­мент пра­дук­цыі. У неда­лё­кай пер­спек­ты­ве пла­ну­ец­ца больш вы­пус­ка­ць плаў­ле­ных сы­роў, асвоі­ць вы­раб кр­эм-сы­роў, тва­ра­гу, гла­зу­ра­ва­ных сыр­коў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.