Для вет­эра­наў — бяс­плат­на

Gomelskaya Pravda - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. З на­ды­хо­дам вяс­ны ак­ты­ві­за­ва­ла­ся ра­бо­та на ды­яг­на­стыч­най стан­цыі па тэхніч­на­му аб­слу­гоў­ван­ню аўта­ма­бі­ляў ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства “Бу­да-Кашалёва-агра­сервіс”. Пры­язд­жа­ю­ць вад­зі­целі не толь­кі са свай­го ра­ё­на, аі з су­сед­ніх, на­ват з Го­ме­ля. Ся­род іх і вет­эра­ны Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Як рас­ка­заў ды­р­эк­тар агра­серві­са Фё­дар Сверд­лікаў, для гэтай катэ­го­рыі вад­зі­це­ляў тэ­хаб­слу­гоў­ванне па 31 мая праводзіцца бяс­плат­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.