Па­ляп­ша­ец­ца ме­ню для сві­ней

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР - С. ДАРОЖНЫ

У саў­га­се-кам­бі­на­це “Сож” Го­мель­ска­га ра­ё­на ўжо два га­ды вы­рош­ч­ва­ю­ць сою. Яе на­сенне на да­валь­ніц­кай ас­но­ве пе­ра­пра­цоў­ва­ец­ца на су­сед­нім агра­кам­бі­на­це “Паўд­нё­вы”. Ат­ры­ма­ная пра­дук­цыя вы­ка­ры­стоў­ва­ец­ца ў ра­цы­ё­нах для жы­вё­лы як каш­тоў­ны бял­ко­вы кам- па­нент і дае вы­со­кую ад­да­чу. Сё­ле­та сою па­се­я­лі на 300 гек­та­рах. Адра­зу ж, як рас­каз­вае га­лоў­ны агра­ном сель­гас­прад­пры­ем­ства Васіль Гар­э­лікаў, пра­вя­лі хі­міч­ную пра­пол­ку па­се­ваў. За­раз на чар­зе мі­жрад­ко­вая апра­цоўка. Буд­зе пра­вед­зе­ны і ін­шы ком­плекс ра­бот па до­гля­ду па­се­ваў, уліч­ва­ю­чы і пад­корм­ку іх мі­не­раль­ны­мі ўдаб­р­эн­ня­мі.

Ад­на­ча­со­ва добра ар­гані­за­ва­ны і до­гляд па­се­ваў ку­ку­ру­зы, якая ў се­ва­з­ва­ро­це зай­мае пе­ра­важ­ную боль­шас­ць, ін­шых сель­ска­га­спа­дар­чых куль­тур.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.