Рас­ці, цы­бу­ля

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

У сель­ска­га­спа­дар­чым вы­твор­чым ка­апе­ра­ты­ве “Губічы” Бу­да-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на вя­лікая ўва­га на­да­ец­ца вы­рош­ч­ван­ню цы­булі, якая зой­ме 30 гек­та­раў. За­раз звен­ня­вы ме­хані­за­ва­на­га звя­на ка­неч­най пра­дук­цыі Іван Кузь­мян­коў вяд­зе яе сяў­бу. Па сло­вах стар­шы­ні ка­апе­ра­ты­ву Мі­хаі­ла Ры­біка, некаль­кі га­доў на­зад гэтую куль­ту­ру вы­рош­ч­валі на некаль­кіх гек­та­рах, а за­раз плош­ча пад яе знач­на па­шы­ра­на. Сё­ле­та пла­ну­ец­ца на гек­та­ры ат­ры­ма­ць не менш чым 400 цэнт­не­раў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.