Пазі­цыі філія­ла мац­не­ю­ць

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

Па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да філіял Ра­га­чоўска­га ма­лоч­на-кан­серва­ва­га кам­бі­на­та па вы­ра­бу сы­роў прызна­ны пе­ра­мож­цам спа­бор­ніцтва ся­род пра­мыс­ло­вых прад­пры­ем­стваў ра­ё­на. І ў пер­шым паў­годдзі сё­ле­та філіял пра­цуе са ста­ноў­чай ды­на­мі­кай, моц­на ўт­рым­лі­ва­ю­чы пазі­цыі лі­да­ра. Вы­твор­час­ць і рэалі­за­цыя пра­дук­цыі, як рас­каз­вае ды­р­эк­тар прад­пры­ем­ства Вя­часлаў Кір­эеў, пас­та­ян­на рас­ту­ць. Па па­пяр­эд­ніх пад­лі­ках спе­цы­я­лістаў, за паў­годдзе вы­раб сы­роў па­вя­лічы­ў­ся прыклад­на на сто тон у па­раў­нан­ні з ад­па­вед­ным пе­ры­я­дам мі­ну­ла­га го­да. Звыш 70% пра­дук­цыі ад­гру­жа­ец­ца на экс­парт.

Сця­пан БАЛОТКІН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.