Га­зе­це “Ма­як” — 75

Gomelskaya Pravda - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Сён­ня спаў­ня­ец­ца 75 га­доў ра­ён­най га­зе­це “Ма­як” Го­мель­ска­га ра­ё­на. Вы­данне да­ло пу­цёўку ў жыц­цё мно­гім жур­налістам рэ­гіё­на, якія паз­ней сталі пра­ца­ва­ць у аб­лас­ной га­зе­це “Го­мель­ская праў­да” і ін­шых вы­дан­нях. А яш­чэ ва ўсе ча­сы ра­ён­ка бы­ла і заста­ец­ца шчы­рым сяб­рам па­чы­на­ю­чых літа­ра­та­раў. Мно­гія га­ды пры га­зе­це дзей­ні­ча­ла літа­ра­тур­нае абяд­нанне “Пра­лес­ка”, дзе ста­навілі­ся на кры­ло пісь­мен­нікі Юрый Фат­неў, Мі­хась Башла­коў, Ні­на Шклярава і мно­гія ін­шыя. І за­раз “Ма­як” пад­т­рым­лі­вае са­мыя цес­ныя ста­сун­кі з “Пра­лес­кай”, якая пра­цуе пры цэн­траль­най ра­ён­най біб­ліят­э­цы.

З юбіле­ем, сяб­ры!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.