Да­кра­нуц­ца да вы­то­каў

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - Т. ВІКТАРАВА

Наву­коў­ца з Го­ме­ля Ва­лян­ці­на Но­вак ад­ме­ціла­ся на 13-й Еўра­пей­с­кай між­на­род­най наву­ко­вай кан­фер­эн­цыі “Вы­то­кі і шляхі тра­ды­цый­ных еўра­пей­скіх куль­тур у XXI ста­годдзі”. Форум прай­шоў у Се­ва­сто­палі.

У ім бралі ўд­зел ву­чо­ныя з Украі­ны, Расіі, Бал­га­рыі, Азер­бай­джа­на, Латвіі, Польш­чы, Іс­паніі, Тур­цыі, Філі­пі­наў, Кі­п­ра, Японіі і ін­шых краін. Бе­ла­русь на гэтым фо­ру­ме прад­стаў­ля­ла док­тар філа­ла­гіч­ных навук, пра­фе­сар, за­гад­чык ка­фед­ры бе­ла­рус­кай куль­ту­ры і фалькла­ры­сты­кі ГДУ імя Ф. Ска­ры­ны Ва­лян­ці­на Но­вак. На­ша зям­ляч­ка з’яў­ля­ец­ца чле­нам ка­місіі па на­ву­цы і дасле­да­ван­нях Цэн­траль­на-Ус­ход­няй Еўро­пы Між­на­род­най ар­гані­за­цыі па на­род­най твор­час­ці. На кан­фер­эн­цыі Ва­лян­ці­на Стані­сла­ваў­на вы­сту­пі­ла з да­кла­дам аб тра­ды­цы­ях рад­зін­ных аб­ра­даў Го­мель­ска­га рэ­гіё­на. Акра­мя та­го, яна кіра­ва­ла ра­бо­тай тэ­ма­тыч­най сек­цыі “Сучаснае па­граніч­ча: эт­на­куль­тур­ныя пра­ц­э­сы ў еўра­пей­скіх краі­нах”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.