З пес­няй па жыц­ці

Gomelskaya Pravda - - КОМПЕТЕНТНО -

У Азд­зелін­скім сель­скім До­ме куль­ту­ры ад­бы­ло­ся ад­кры­тае па­сяд­ж­энне клу­ба ама­та­раў фальк­лор­най пес­ні “Жыт­ні­ца”. Жан­чы­ны вы­кон­валі на­род­ныя пес­ні, у ас­ноў­ным аб­ра­да­выя, а ме­тадыс­ты па эт­на­гра­фіі і фальк­ло­ры аб­лас­но­га ме­та­дыч­на­га цэн­тра на­род­най твор­час­ці Іры­на Глу­ш­эц і Люд­мі­ла Мель­ні­ка­ва іх за­пі­свалі. А по­тым “Жыт­ні­ца” вы­сту­пі­ла з кан­ц­эр­там у па­сёл­ку Пятроў. Як рас­ка­за­ла кіраўнік ка­лек­ты­ву, ды­р­эк­тар Азд­зелін­ска­га СДК Ка­цяры­на Гар­ба­чо­ва, клуб быў ство­ра­ны яш­чэ ў 1990 год­зе. За­раз ён аб’яд­но­ў­вае 12 жан­чын. Са­май ма­лод­шай — 56 га­доў, стар­эй­шай — 75. Акра­мя вы­ка­нан­ня на­род­ных пе­сень, яны тан­цу­ю­ць, вя­жу­ць, вы­шы­ва­ю­ць, пі­шу­ць вер­шы. А Зі­наі­да Мак­сі­мен­ка, На­тал­ля Га­по­на­ва і Палі­на Му­зы­ч­эн­ка на па­сяд­ж­эн­ні клу­ба ход­зя­ць на­ват з ін­шых вё­сак — Зя­лё­на­га Са­да і Зя­лё­на­га Гая. Яны ўва­х­од­зя­ць у склад “Жыт­ні­цы” з са­ма­га яе за­сна­ван­ня.

Та­тья­на ЕР­МА­КО­ВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.