Са свай­го по­ля на свой за­вод

Gomelskaya Pravda - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - С. ДАРОЖНЫ

Вы­со­ка­пра­дук­цый­на ў но­вым се­зоне пра­цуе цэх па пе­ра­пра­цоў­цы на­сен­ня рап­су ў агра­кам­бі­на­це “Паўд­нё­вы” Го­мель­ска­га ра­ё­на.

Гэты за­вод, як яго на­зы­ва­ю­ць са­мі вяс­коў­цы, па­бу­да­ва­ны год на­зад. У ход­зе яго ра­бо­ты бы­ла да­дат­ко­ва ўвед­зе­на тэхна­ла- гіч­ная лінія па пе­ра­пра­цоў­цы сла­неч­ніку. Сы­раві­на на да­валь­ніц­кай ас­но­ве пе­ра­пра­цоў­ва­ец­ца так­са­ма з ін­шых сель­гас­прад­пры­ем­стваў рэ­гіё­на, пас­таўш­чы­кі ат­рым­лі­ва­ю­ць уза­мен алей і шрот для пад­корм­кі жы­вё­лы. За пер­шы год ра­бо­ты, як па­ве­да­міў на­чаль­нік цэ­ха Міка­лай Мі­са­ч­эн­ка, пе­ра­пра­ца­ва­на звыш 14 ты­сяч тон рап­су і сла­неч­ніку. Сё­ле­та з улі­кам да­валь­ніц­кай сы­раві­ны пла­ну­ец­ца пе­ра­пра­ца­ва­ць прыклад­на 17 — 18 ты­сяч тон. За­раз цэх пра­цуе бес­пе­ра­пын­на, пе­ра­пра­цоў­вае звыш 50 тон на­сен­ня ў сут­кі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.