Цю­бін­гі вы­язд­жа­ю­ць на мет­ро

Gomelskaya Pravda - - ТЕНДЕНЦИИ - С. ДАРОЖНЫ

Го­мель­скі лі­цей­ны за­вод “Цэн­траліт” на­рош­ч­вае аб’ёмы вы­твор­час­ці і рэалі­за­цыі літай пра­дук­цыі на ўнут­ра­ны і знеш­ні рын­кі. За­раз экс­парт пе­ра­вы­шае па­лаві­ну

пас­та­вак. Асаб­лі­ва ў хаду чы­гун­ныя цю­бін­гі. Ад усёй ад­груз­кі за ме­жы рэс­пуб­лікі яны скла­да­ю­ць больш чым 40%. Як во­браз­на за­зна­чыў ды­р­эк­тар прад­пры­ем­ства Мі­хаіл Сай­коў, цю­бін­гі вы­язд­жа­ю­ць на мет­ро. Спа­чат­ку іх па­чалі пас­таў­ля­ць для бу­даўніцтва мас­коўска­га мет­ра­паліт­эна, а за­раз і мін­скі мет­ра­паліт­эн за­каз­вае гэтыя вы­ра­бы.

По­пы­там у спа­жы­ў­цоў ка­ры­ста­ец­ца і ін­шая пра­дук­цыя “Цэн­траліта”. На­прыклад, ка­ля 30% у струк­ту­ры экс­пар­ту зай­мае ліц­цё для стан­ка­бу­да­ван­ня і ма­шы­на­бу­да­ван­ня. Тра­ды­цый­на ў вя­сенне-лет­ні пе­ры­яд вя­лікім по­пы­там ка­ры­ста­юц­ца вы­ра­бы для патр­эб га­рад­ской гас­па­дар­кі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.