32 пр­эт­эн­д­эн­ты на пр­эмію

Gomelskaya Pravda - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Т. КУПРЭВІЧ

Ка­місія аб­лас­но­га літа­ра­тур­на­га кон­кур­су імя Кіры­лы Ту­раўска­га раз­гля­дае тво­ры, дасла­ныя на суіс­канне ад­най­мен­най пр­эміі аб­л­вы­кан­ка­ма.

Як за­зна­чыў стар­шы­ня ка­місіі, стар­шы­ня аб­лас­но­га аддзя­лен­ня гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня “Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі” Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч, тво­ры даслалі 17 пісь­мен­нікаў і 15 па­чат­коў­цаў. Не­ка­то­рыя аўта­ры вы­ра­шы­лі пас­пра­ба­ва­ць свае сі­лы ў некаль­кіх на­мі­на­цы­ях. Най­больш ра­бот (18) дасла­на ў на­мі­на­цыі “Ад­крыц­цё го­да”. 7 пр­эт­эн­д­эн­таў у на­мі­на­цыі “Про­за”, 6 — “Дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра”, 4 — “Па­эзія”, 3 — “Дра­ма­тур­гія”, 2 — “Пуб­лі­цы­сты­ка і літа­ра­тур­ная кры­ты­ка”.

Вы­нікі кон­кур­су ка­місія пад­вяд­зе ў ліста­пад­зе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.