Пры­га­жос­ць улас­ны­мі ру­ка­мі

Gomelskaya Pravda - - СЛОВО СЕНАТОРУ -

ЛОЕЎ. 60 вуч­няў сяр­эд­няй шко­лы імя А. Каз­ло­ва і ра­ён­най гім­на­зіі на каніку­лах за­ня­ты пра­цай. На за­бес­пяч­энне ча­со­вай за­ня­тас­ці ра­бят выд­зе­ле­на 80 мі­льё­наў руб­лёў бюд­ж­эт­ных срод­каў. У чэрвені паў­сот­ні школь­нікаў і гім­на­зістаў рай­ц­эн­тра ра­ман­та­валі і рэс­таўра­валі мэб­лю ў сваіх на­ву­чаль­ных уста­но­вах — бы­лі ство­ра­ны ча­со­выя ра­бочыя мес­цы. Дзе­ці за­ра­білі звыш 47 мі­льё­наў руб­лёў. У лі­пе­ні на ба­зе тэ­ры­та­ры­яль­на­га цэн­тра са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва на ча­со­вых ра­бочых мес­цах 10 дзяў­чат-школь­ніц за­ня­лі­ся вы­шы­ван­нем — рых­ту­ю­ць су­венір­ныя сур­вэт­кі для гас­цей Ло­еўш­чы­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.