“Цэн­траліт” стаў леп­шым экс­пар­цё­рам

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГОМЕЛЬ. Бе­ла­рус­кая ганд­лё­ва-пра­мыс­ло­вая па­ла­та ўз­на­га­ро­дзі­ла Го­мель­скі лі­цей­ны за­вод “Цэн­траліт” ды­п­ло­мам пе­ра­мож­цы за вы­со­кія па­каз­чы­кі па экс­пар­це пра­дук­цыі ў 2014 год­зе. І сё­ле­та прад­пры­ем­ства пас­пя­хо­ва ад­гру­жае свае вы­ра­бы за ме­жы рэс­пуб­лікі. У аб’ёме вы­твор­час­ці ўсёй пра­дук­цыі, як па­ве­да­міў ды­р­эк­тар за­во­да Мі­хаіл Сай­коў, экс­парт скла­дае амаль 80%. Ас­ноў­ным спа­жы­ў­цом літой пра­дук­цыі, як і ра­ней, з’яў­ля­ец­ца Расія. Прад­пры­ем­ства так­са­ма ажыц­цяў­ляе пас­таўкі ў Ка­зах­стан, Азер­бай­джан, Украі­ну, ін­шыя краі­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.