Чар­го­вы дэ­с­ант да­рож­нікаў

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Дзве ком­плекс­ныя бры­га­ды мяс­цо­ва­га ДБРУ-184 з па­чат­ку лі­пе­ня пра­цу­ю­ць у Го­мелі на ўвяд­зен­ні пар­ко­вач­ных пля­цо­вак для аўта­ма­бі­ляў. Ра­ней яны да­па­ма­галі рэ­кан­стру­я­ва­ць вулі­цы ў Ель­ску і Ло­е­ве. Там бу­да­ка­ша­лёўс­кае ўпраў­ленне асвоі­ла амаль ча­ты­ры мі­льяр­ды руб­лёў ка­піта­лаўкла­дан­няў пры вы­со­кай якас­ці ра­бо­ты. Дэ­с­ант у ін­шыя рэ­гіё­ны не пе­раш­ка­д­жае пас­пя­хо­ва працаваць і ў сваім ра­ёне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.