Нам заста­нец­ца спад­чы­на

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

МА­ЗЫР. Пра­ект “Спад­чы­на” тэлеканала “Минск 24ДОК” даб­раў­ся і да Ма­зы­ра, фі­наль­ныя здым­кі пра­ход­зілі ў цэн­тры го­ра­да з удзе­лам мяс­цо­вых жы­ха­роў. Да та­го твор­чая група тэлеканала ўжо зня­ла дзя­сят­кі да­ку­мен­таль­ных сту­жак пра ін­шыя га­ра­ды і вё­скі Бе­ла­русі. Тое, якім буд­зе фільм пра го­рад над Пры­пяц­цю і Ма­зырш­чы­ну, па­куль невя­до­ма. У ад­ным мож­на бы­ць упэў­не­ны­мі: гісто­рыя і су­часна­сць, спра­вы і людзі па­ле­шу­коў ат­ры­ма­ю­ць ці­ка­вае ўва­саб­ленне на тэле­экране.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.