Вы­клад­чык і даслед­чык

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЦА СВАЙГО ЛЁСУ -

Вы­пуск­ніку ас­піран­ту­ры, а паз­ней канды­да­ту гіста­рыч­ных навук Але­гу Ма­куш­ні­ка­ву неад­на­ра­зо­ва пра­па­ноў­валі пра­цу

Пры ар­хе­а­ла­гіч­ным му­зеіла­ба­ра­то­рыі ГДУ Алег Ана­то­льевіч ства­рыў і ўзна­чаліў та­ва­ры­ства ама­та­раў гісто­рыі і ар­хе­а­ло­гіі. У 2007 год­зе по­спе­хі гэ­та­га аб’яд­нан­ня бы­лі ад­зна­ча­ны грантам Спе­цы­яль­на­га фон­ду Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь па са­цы­яль­най пад­т­рым­цы адо­ра­ных на­вуч­эн­цаў і студ­эн­таў.

Па­чы­на­ю­чы з 2003 го­да экс­пе­ды­цыя ГДУ імя Ф. Ска­ры­ны пад кіраўніцтвам Але­га Ма­куш­ні­ка­ва дасле­дуе ўнікаль­ны пом­нік — Мо­хаўскі ар­хе­ла­гіч­ны ком­плекс у Ло­еўскім ра­ёне. Тут бы­лі зроб­ле­ны ад­крыц­ці, важ­ныя для ўсёй усход­не­сла­вян­скай гісто­рыі. За гэты час ва­лан­цёр­ская экс­пе­ды­цыя ву­чо­на­га ста­ла са­май вя­лі­кай у рэс­пуб­лі­цы.

Наву­ко­вая ніва ву­чо­на­га — Го­мель­скае Пад­ня­проўе, гісто­ры­ка-ге­а­гра­фіч­ны рэ­гіён на паўд­нё­вым ус­ход­зе Бе­ла­русі. Да ня­даў­ня­га ча­су яго гісто­рыя пе­ры­я­ду V — XIII ста­годдзяў бы­ла ма­ла вы­ву­ча­на. Алег Ана­то­льевіч пра­вод­зіў раз­вед­ку і рас­коп­кі га­рад­зіш­чаў, селіш­чаў або кур­га­ноў прак­тыч­на ва ўсіх ра­ё­нах на­шай воб­лас­ці, вы­ву­чаў ле­та­піс­ныя га­ра­ды Гомель, Рэчы­цу, добра ве­дае ар­хе­а­ло­гію Ча­ч­эр­ска. На­нёс на кар­ту звыш 200 пом­нікаў,

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.