Лю­бі­мы го­рад

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЦА СВАЙГО ЛЁСУ -

На 1986 год прый­шлі­ся пер­шыя для Ма­куш­ні­ка­ва шы­ро­ка­ма­штаб­ныя ар­хе­а­ла­гіч­ныя дасле­да­ван­ні Го­ме­ля. У зоне рэ­кан­струк­цыі кі­нат­эат­ра імя Аляк­сандра Ісачанкі (ця­пер Па­лац твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі) па­чалі­ся бу­даўнічыя ра­бо­ты, а гэтае мес­ца — част­ка ста­ра­жыт­на­га Го­ме­ля, пом­нік ар­хе­а­ло­гіі. Ма­куш­нікаў ра­зам з вя­до­мы­мі наву­коў­ца­мі да­каз­валі неаб­ход­на­сць заха­ван­ня яго для на­шчад­каў. Агуль­ны­мі на­ма­ган­ня­мі праз нека­то­ры час бу­даўнічыя ра­бо­ты бы­лі за­ба­ро­не­ны. Ста­ра­жыт­ны Го­мій быў вы­ра­та­ва­ны. Па­чалі­ся рас­коп­кі.

Дзя­ку­ю­чы Але­гу Ана­то­льеві­чу, яго ка­ле­гам і сяб­рам, ін­шым ву­чо­ным, не бы­ла згуб­ле­на ад­зі­ная на ўсю Еўро­пу ста­ра­жыт­ная збро­е­вая май­ст­эр­ня. На тэ­ры­то­рыі ва­коль­на­га го­ра­да сяр­эд­нявеч­на­га Го­ме­ля бы­лі ад­кры­ты рэ­шт­кі драў­ля­най ха­ты,

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.