Ка­ро­вы­р­экард­смен­кі

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

Сель­гас­прад­пры­ем­ства “Ма­ро­за­вічы” ўвай­шло ў групу лі­да­раў па вы­твор­час­ці ма­ла­ка, а пры­баўка ў па­раў­нан­ні з ле­таш­нім скла­дае пя­ць кілагра­маў пры сяр­эд­нім на­доі ад ка­ро­вы 17 — 18 кілагра­маў. Ва­ла­вая вы­твор­час­ць ма­ла­ка штод­зён­на па­вя­ліч­ва­ец­ца на ча­ты­ры то­ны і да­ся­гае 12 тон. Ды­р­эк­тар гас­па­дар­кі Улад­зі­мір Маслаў рас­каз­вае, што для ўт­ры­ман­ня дой­на­га стат­ку і плён­най ра­бо­ты жы­вё­ла­во­даў ство­ра­ны вы­дат­ныя ўмо­вы. Ня­даў­на ўвед­зе­ны ў экс­плу­а­та­цыю су­час­ны ма­лоч­ны ком­плекс. За­куп­ле­на некаль­кі дзя­сят­каў вы­со­ка­пра­дук­ты­ў­ных неце­ляў. Жы­вё­ла добра за­бяс­пе­ча­на кар­ма­мі, якія зба­лан­са­ва­ны па па­жы­ў­ных рэчы­вах і віта­мі­нах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.