У чар­гу на тэ­ха­гляд ста­наві­ся

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ - С. ДАРОЖНЫ

Пры­ва­б­лі­вае вад­зі­це­ляў стан­цыя па тэхніч­на­му агля­ду аўта­ма­бі­ляў, якая ар­гані­за­ва­на пры ад­кры­тым ак­цы­я­нер­ным та­ва­ры­стве “Бу­да-Кашалёва-аграс­э­рвіс”. Сю­ды пры­язд­жа­ю­ць вад­зі­целі на­ват з Го­ме­ля. За пер­шае паў­годдзе тэ­ха­гляд прайшла 21 000 аўта­ма­шын — амаль на тры сот­ні больш, чым за пер­шае паў­год­зе ле­тась. Як пад­кр­эс­лі­вае ды­р­эк­тар аграс­э­рві­су Фё­дар Сверд­лікаў, на стан­цыі пас­та­ян­на па­ляп­ша­ец­ца куль­ту­ра аб­слу­гоў­ван­ня, па­шы­ра­юц­ца ві­ды пас­луг. Мож­на на­бы­ць неаб­ход­ныя зап­част­кі, зра­бі­ць невя­лікі ра­монт. Пра­цу­ю­ць участак мой­кі ма­шын, ма­га­зін-ка­фэ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.