Патрыётаў ста­ла больш

Gomelskaya Pravda - - ДЕЛОВОИ КЛИМАТ -

ЛОЕЎ. За­вяр­шыў ра­бо­ту аб­лас­ны про­філь­ны аз­да­раў­лен­чы ва­ен­на-пат­ры­я­тыч­ны ла­гер “Пат­ры­ёт”, які быў раз­гор­ну­ты на ба­зе пе­да­га­гіч­на­га ка­ле­джа. У ла­ге­ры пра­вод­зілі каніку­лы 40 пад­лет­каў ва ўз­рос­це 14 — 17 га­доў, юна­кі з праблем­ных сем’яў Ло­еўска­га, Хой­ніц­ка­га, Бра­гін­ска­га ра­ё­наў, а так­са­ма іх ра­вес­нікі­ва­лан­цё­ры. Як па­ве­да­мі­ла на­мес­нік стар­шы­ні ра­ён­най ка­місіі па спра­вах непаў­на­лет­ніх Люд­мі­ла Жу­раўская, воль­ны час быў рас­пі­са­ны літа­раль­на па хвілі­нах. У па­мя­ці ра­бят за­ста­нуц­ца шмат­лікія су­стр­эчы, кі­на­лек­то­рыі, су­мес­ныя спа­бор­ніцт­вы з па­граніч­ні­ка­мі, су­пра­цоўні­ка­мі мілі­цыі, па­жар­ны­мі, зна­ём­ства з су­пер­су­час­най тэхні­кай і аб­ста­ля­ван­нем, экс­кур­сіі па ге­раіч­ных мяс­ці­нах фар­сіра­ван­ня Дня­п­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.