Тор­фаб­ры­кет праз ма­га­зі­ны

Gomelskaya Pravda - - ДЕЛОВОИ КЛИМАТ -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Сё­ле­та з па­чат­ку се­зо­на жы­ха­ры ра­ё­на мо­гу­ць на­бы­ва­ць тор­фаб­ры­кет для ацяп­лен­ня праз ганд­лё­вую сет­ку рай­с­па­жы­ўта­ва­ры­ства. Як па­ве­да­міў яго стар­шы­ня Васіль Рань­ко, з кіраўніцтвам жы­ткавіц­ка­га тор­фаз­даб­ы­ва­ю­ча­га прад­пры­ем­ства пад­пі­са­ны да­га­вор аб пра­мых пас­таў­ках палі­ва ў Бу­даКа­ша­лё­ва ў кан­цы лі­пе­ня — па­чат­ку жніў­ня. Тор­фаб­ры­кет буд­зе за­возіц­ца па­куп­ні­кам транс­пар­там спа­жы­вец­ка­га та­ва­ры­ства. Та­кая ганд­лё­вая пас­лу­га ў ра­ёне пры­мя­ня­ец­ца ўпер­шы­ню.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.