Рап­са­вы бярэ старт

Gomelskaya Pravda - - ДЕЛОВОИ КЛИМАТ -

ГО­МЕЛЬ­СКІ РА­ЁН. З пас­туп­лен­нем на­сен­ня рап­су но­ва­га ўра­джаю ў агра­кам­бі­на­це “Паўд­нё­вы” ўзяў старт рап­са­вы міні-за­вод. Па­куль ён пра­цуе толь­кі днём. З пас­туп­лен­нем сы­раві­ны на да­валь­ніц­кай ас­но­ве з ін­шых сель­скіх гас­па­да­рак ра­ё­на і воб­лас­ці работа буд­зе вес­ці­ся кругла­су­тач­на. Пла­ну­ец­ца, як і ле­тась, за сут­кі пе­ра­пра­цоў­ва­ць 50 — 60 тон рап­су.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.