За­пас кар­моў бя­ды не чы­ні­ць

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Умо­вы на­двор’я сё­ле­та не вель­мі спры­я­лі ро­сту траў. Та­му, каб ме­ць даст­а­так кор­му, аг­ра­рыі ра­ё­на шу­ка­ю­ць да­дат­ко­выя рэ­зер­вы. На ця­пе­раш­ні час та­кой альт­эр­на­ты­вай для сель­гас­прад­пры­ем­ства з’яў­ля­ец­ца сяў­ба су­месі з азі­мых рап­су і жы­та. У КСУПе “Ко­лен­скае” пад гэтыя мэты пла­ну­ец­ца ад­вес­ці не ме­ней трох со­цень гек­та­раў. І ў ра­бо­це адра­зу зад­зей­ні­чалі вя­лікую коль­кас­ць неаб­ход­най для сяў­бы тэхнікі, у тым ліку і два кам­бі­на­ва­ныя па­сяў­ныя агрэ­га­ты. “Ма­руд­зі­ць нель­га, — рас­каз­вае кіраўнік гас­па­дар­кі Ва­лян­цін Кар­паў. — Мі­нулыя даж­д­жы добра пра­ма­чы­лі гле­бу на па­лях, што буд­зе спры­я­ць хут­кім узы­хо­дам”. Ужо во­сен­ню на та­кіх па­лет­ках сфар­міру­ец­ца вы­дат­нае тра­вя­ное по­кры­ва, якое мож­на вы­ка­ры­стоў­ва­ць і на корм жы­вё­ле, і для на­за­па­шван­ня се­на­жу і сіла­су.

Сяр­гей БЕЛ­КА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.