Го­мель­скі след у Ба­ку

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГОМЕЛЬ. Лі­цей­ны за­вод “Цэн­траліт” вый­граў тэн­дар на пас­таўкі цю­бін­гаў для Ба­кін­ска­га мет­ра­паліт­эна. Ужо ў тр­эцім квар­та­ле бя­гу­ча­га го­да іх пла­ну­ец­ца ад­праві­ць у паўд­нё­вую рэс­пуб­ліку дзе­ся­ць ва­го­наў, або 650 тон. Як ад­зна­чае ды­р­эк­тар го­мель­ска­га прад­пры­ем­ства Мі­хаіл Сай­коў, цю­бін­гі ў струк­ту­ры экс­пар­ту ся­род ін­шых літых вы­ра­баў зай­ма­ю­ць больш чым 70%. На пра­ця­гу некаль­кіх га­доў яны пас­та­ян­на ад­гру­жа­юц­ца для патр­эб Мас­коўска­га мет­ра­паліт­эна.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.