Да­бралі­ся і да Кры­ма

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГОМЕЛЬ. Эфек­ты­ў­на пра­цу­ю­ць бу­даўнікі тр­э­с­та № 14 не толь­кі на аб’ек­тах Го­мельш­чы­ны, але і да­лё­ка за ме­жа­мі рэс­пуб­лікі. Да­бралі­ся яны і да Кры­ма. Там ство­ра­ны філіял тр­э­с­та. Як па­ве­дам­ляе яго ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар Ан­др­эй Іг­на­цен­ка, ра­зам з га­мяль­ча­на­мі ўз­вод­зя­ць збу­да­ван­ні роз­на­га прызна­ч­эн­ня і крым­чане. За­каз­чы­кі за­да­во­ле­ны пра­цай бе­ла­ру­саў па хут­ка­му і якас­на­му ўз­вяд­зен­ню жыл­ля і ін­шых аб’ек­таў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.