Ак­ц­энт на на­шу мэб­лю

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - С. ДАРОЖНЫ

У жніўні мэб­ле­вы ма­га­зін “Уют” у рай­ц­эн­тры даб­іў­ся рэкорд­най гра­шо­вай вы­руч­кі — 168 мі­льё­наў руб­лёў. Ха­ракт­эр­на, што ў апош­ні час ак­ц­энт зроб­ле­ны на рэалі­за­цыю мэб­лі вы­твор­цаў Го­мельш­чы­ны. Іх до­ля ў про­да­жы за мі­ну­лы ме­сяц скла­дае 75%. Па сло­вах стар­шы­ні праф­са­юз­на­га ка­міт­эта Та­ма­ры Кар­та­вен­ка, па­вя­ліч­ва­ю­ць пас­таўкі пра­дук­цыі па­леп­ша­най якас­ці ра­бот­нікі Калін­кавіц­ка­га мэб­ле­ва­га кам­бі­на­та, Ель­скай мэб­ле­вай фаб­ры­кі, прад­пры­ем­ст­вы “Го­мель­др­эў” і “Жлобінм­эб­ля”. Пас­ля пра­вяд­зен­ня кар­эн­най рэ­кан­струк­цыі ма­га­зі­на маг­чы­мас­ці для про­да­жу мэб­лі ад го­мель­скіх прад­пры­ем­стваў знач­на па­вя­лі­чац­ца.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.