Пер­шая за­па­ведзь вы­ка­на­на

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Сё­ле­та хле­ба­ро­бы ра­ё­на на­ма­ла­цілі з кож­на­га гек­та­ра па 30 цэнт­не­раў хле­ба, а ў сель­гас­прад­пры­ем­стве “Кры­ўск” да­вя­лі ўра­джай­на­сць да 39 цэнт­не­раў. Ва­ла­вы збор зер­ня без уліку ку­ку­ру­зы склаў 86 ты­сяч тон. Гэта даз­волі­ла пас­пя­хо­ва справіц­ца з дзяр­жаў­ным за­ка­зам па про­да­жу хле­ба. Усе гас­па­дар­кі вы­ка­налі за­данне, а ў сель­гас­прад­пры­ем­ствах “Ма­ро­за­вічы” і “Губічы” знач­на пе­ра­кры­лі яго. У гэтыя дні ў ра­ёне за­кла­д­ва­ец­ца ас­но­ва ўра­джаю 2016 го­да на азі­мым полі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.