І ў лес, і па дро­вы

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Не­ве­ра­год­на, але факт. Пэў­ную до­лю ў экс­парт­ных пас­таў­ках до­след­на­га ляс­га­са зай­ма­ю­ць звы­чай­ныя дро­вы. Праў­да, па за­ка­зу са­міх ім­пар­цё­раў яны рых­ту­юц­ца ў ас­ноў­ным з ліс­це­вых др­эў па­ме­рам 28 — 30 сан­ты­мет­раў. Та­кія дро­вы за­раз ад­гру­жа­юц­ца ў Гер­манію і Бель­гію. Як па­ве­дам­ляе на­мес­нік ды­р­эк­та­ра ляс­га­са Тац­ця­на Паўлю­ко­ва, вя­дуц­ца пе­ра­мо­вы аб пас­таў­ках пра­дук­цыі дро­ва­на­рых­тоў­ча­га цэ­ха з нека­то­ры­мі ін­шы­мі краі­на­мі За­хаду. У Польш­чу і Пры­бал­ты­ку пас­таў­ля­ец­ца круг­лы ле­са­мат­э­ры­ял.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.