Бла­го­дар­ность

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

Здо­ро­вья вам, бод­ро­сти, уда­чи и ве­зе­ния! Любовь Коробова,

со­сед­ка

Ха­чу вы­ка­за­ць удзяч­на­сць ура­чам Хой­ніц­кай ЦРБ А. А. Ба­ры­сен­ка, Н. А. Мі­ха­лап, М. У. Цы­бульска­му, С. В. Ба­ры­сен­ка, С. В. Ба­чын­с­кай, ра­бот­ні­кам аддзя­лен­ня кар­ды­я­ло­гіі за ака­за­ную неаб­ход­ную да­па­мо­гу, вы­со­кі пра­фесія­налізм, ад­да­на­сць сва­ёй спра­ве, до­бра­сум­лен­ныя ад­но­сі­ны да служ­бо­вых аба­вяз­каў, чул­лі­вас­ць і ча­ла­веч­на­сць.

Л. У. Краў­чан­ка

*** Вы­ра­жаю бла­го­дар­ность за­ме­сти­те­лям за­ве­ду­ю­щих яс­лей­са­дов № 35 и 85 Ирине Кли­мо­вич и Лю­бо­ви Каз­мер­чук за про­фес­си­о­наль­ную ком­пе­тент­ность, эф­фек­тив­ное со­труд­ни­че­ство и доб­ро­со­вест­ность в ра­бо­те. Пусть ре­а­ли­зу­ют­ся все ва­ши пла­ны и идеи, бу­дут доб­ры­ми де­ла. Тепла и уюта.

Л. В. Быстрова

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.