Ланд­шафт­ны ды­зайн сяд­зі­бы Дзе­да Ма­ро­за

Gomelskaya Pravda - - СОЦИУМ -

ЖЫТКАВІЧЫ. Аб­лас­ны пле­нэр па драў­ля­най скульп­ту­ры прай­шоў на ба­зе Ля­хавіц­ка­га клу­ба на­род­ных тра­ды­цый. Во­сем разь­бя­роў па др­э­ве з Доб­руш­ска­га, Пет­ры­каўска­га, Жлобін­ска­га ра­ё­наў і Го­ме­ля вы­ка­налі ра­бо­ты з ду­ба. Як па­ве­да­мі­ла прад­стаўнік ад­на­го з ар­гані­за­та­раў ме­ра­пры­ем­ства — за­гад­чык аддзе­ла на­род­най тра­ды­цый­най куль­ту­ры аб­лас­но­га цэн­тра на­род­най твор­час­ці Іры­на Глу­ш­эц, вы­ра­бы май­строў упры­го­жа­ць ка­зач­ную па­ля­ну на тэ­ры­то­рыі Ля­хавіц­ка­га клу­ба на­род­ных тра­ды­цый, дзе раз­мес­ціц­ца рэзід­эн­цыя Дзе­да Ма­ро­за.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.