Мя­са­кам­бі­нат на сель­скім па­двор’і

Gomelskaya Pravda - - В НОМЕР -

БУ­ДА-КАШАЛЁВА. Су­мес­нае ак­цы­я­нер­нае та­ва­ры­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­на­сцю “Ва­ха­вяк”, якое спе­цы­я­лі­зу­ец­ца на вы­рош­ч­ван­ні сві­ней, з да­па­мо­гай за­меж­ных ін­ве­сты­цый па­бу­да­ва­ла мя­са­кам­бі­нат. За­раз тут пе­ра­пра­цоў­ва­ец­ца да трох з па­ло­вай сот сві­но­га па­га­лоўя ў ас­ноў­ным сва­ёй га­доўлі і да паўта­ры сот­ні га­лоў буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы, якая за­куп­ля­ец­ца ў вяс­коў­цаў. Кіраўнік ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства Ге­надзь Мель­нікаў ад­зна­чае, што ў пер­спек­ты­ве з пры­цяг­нен­нем за­меж­ных ін­ве­сты­цый пла­ну­ец­ца па­бу­да­ва­ць цэх па вы­твор­час­ці каў­бас­ных і ін­шых мяс­ных вы­ра­баў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.