Як у нас у са­доч­ку

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

ЧАЧЭРСК. У ад­кры­тым ак­цы­я­нер­ным та­ва­ры­стве “Отар” по­бач са ста­рым па­са­д­жа­ны ма­ла­ды сад. Як па­ве­да­міў га­лоў­ны агра­ном сель­гас­прад­пры­ем­ства Юрый Батра­коў, для гэтай мэты за­ку­пілі во­сем ты­сяч са­д­жан­цаў яб­лы­ні леп­шай се­лек­цыі. Др­эў­цы па­сад­зілі пры да­па­мо­зе па­са­дач­на­га агрэ­га­та амаль на вась­мі гек­та­рах неда­лё­ка ад цэн­траль­на­га па­сёл­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.