І ха­ла­ды не пе­раш­ка­д­жа­ю­ць пры­баў­цы ма­ла­ка

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО - С. ДАРОЖНЫ

Звы­чай­на ад­чу­ва­ец­ца прык­мет­нае па­веліч­энне вы­твор­час­ці ма­ла­ка ў лет­ні пе­ры­яд. А ў сель­гас­прад­пры­ем­стве “Губічы” і з на­ступ­лен­нем ха­ла­доў ра­бот­нікі ферм пра­ця­г­ва­ю­ць пра­ца­ва­ць эф­фек­ты­ў­на, даб­і­ва­юц­ца вы­со­кіх на­до­яў. У гэтыя дні ў сяр­эд­нім ад ка­ро­вы яны ат­рым­лі­ва­ю­ць больш чым па 17 кілагра­маў ма­ла­ка. Пры­баўка ў па­раў­нан­ні з ле­таш­нім скла­дае прыклад­на два кілагра­ма. Кіраўнік гас­па­дар­кі Мі­хаіл Ры­бік ад­зна­чае, што пас­пя­хо­вай ра­бо­це жы­вё­ла­во­даў сад­зей­ні­чае до­брае ўт­ры­манне і паў­на­ц­эн­нае карм­ленне дой­на­га па­га­лоў’я, а так­са­ма яго аб­наў­ленне за ко­шт пер­ша­цё­лак, якія вы­раш­ча­ны ад най­больш вы­со­каў­дой­ных ка­роў. Пры­баўкі па на­до­ях ма­ла­ка ад ка­ро­вы даб­і­ва­юц­ца так­са­ма “Ма­ро­за­вічы” і “Юбілей­ны”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.